Our Mythical Childhood...

The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges

My z niej wszyscy
Sto lat Mitologii (1924) Jana Parandowskiego

Regulamin Konkursu Literackiego #mitycznyesej 

Informacje podstawowe 

W Konkursie Literackim #mitycznyesej, zwanym dalej Konkursem, mogą wziąć udział uczennice i uczniowie szkół podstawowych lub średnich w wieku od 14 do 19 lat. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu pod opieką nauczycielki/nauczyciela eseju inspirowanego Mitologią Jana Parandowskiego

Wymagania formalne: długość eseju nie powinna przekraczać 3 standardowych stron komputerowych (Times New Roman 12, odstęp 1.5). Sposób opracowania tematu zależy od Was. Mity Greków i Rzymian od tysiącleci fascynują ludzi na całym świecie, także obecnie. Pomyślcie, czym jest dla Was mitologia w ogóle i Mitologia Parandowskiego w szczególności. Macie ulubionego mitycznego bohatera albo bohaterkę? Może oglądacie seriale z odniesieniami do mitologii Greków i Rzymian albo słuchacie muzyki inspirowanej tą tradycją? Co jest ważne dla Was – jakie pytania sobie zadajecie, czytając mity? Podzielcie się z nami Waszą refleksją. Dzięki Wam kultura antyczna ma szansę trwać i inspirować ludzi w XXI wieku!

Wybór laureatów

Wyboru laureatów dokona Jury, w skład którego wchodzą badacze i popularyzatorzy antyku związani z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Obradom będzie przewodniczył Dr Krzysztof Korwin-Piotrowski, teatrolog, dziennikarz, scenarzysta i reżyser telewizyjny oraz teatralny. Jury podejmie decyzję zwykłą większością głosów i przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w ramach danego miejsca. Kryterium oceny stanowić będą treść i forma esejów. Jury zwróci uwagę na ciekawe przemyślenia Uczestniczek i Uczestników, a także na walory literackie tekstów. 

Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody-niespodzianki, a ich eseje zostaną opublikowane w tomie My z niej wszyscy. Sto lat „Mitologii” Jana Parandowskiego. Ponadto osoby nagrodzone zostaną zaproszone wraz z nauczycielem-opiekunem na koszt organizatorów na uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu, która będzie miała miejsce na Wydziale „Artes Liberales” UW w trakcie sympozjum poświęconego Parandowskiemu. Laureaci otrzymają zaproszenie na uroczystość nie później niż 31 marca 2024 r. Sympozjum odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. (Daty zaktualizowane w grudniu 2023 r.)

Procedura zgłoszeniowa

Gdy esej będzie już gotowy, prześlijcie go w pliku PDF na adres mailowy Olgi Strycharczyk (strycharczyk@al.uw.edu.pl), która jest Sekretarzem Konkursu i osobą do kontaktu w przypadku pytań i potrzeby dodatkowych informacji. Razem z esejem prześlijcie też skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej deklaracji. Termin przesłania obu plików upływa 31 października 2023 roku. Odbiór eseju i deklaracji zostanie potwierdzony mailowo przez Sekretarz Konkursu – w przypadku braku potwierdzenia do 15 listopada 2023 r. prosimy o ponowny kontakt. 

Jury

 • Dr Krzysztof Korwin-Piotrowski, Wydział „Artes Liberales” UW – Przewodniczący Jury
 • Mirosław Kaźmierczak, fotograf, reżyser, współpracownik Biura Prasowego UW
 • Prof. Jan Kieniewicz, Wydział „Artes Liberales” UW
 • Prof. Przemysław Kordos, Wydział „Artes Liberales” UW
 • Dr Agnieszka Korytkowska, reżyserka, scenarzystka, felietonistka 
 • Prof. Katarzyna Marciniak, Wydział „Artes Liberales” UW
 • Dr Elżbieta Olechowska, Wydział „Artes Liberales” UW
 • Dr Michał Oleszczyk, Wydział „Artes Liberales” UW
 • Prof. Maria Poprzęcka, Wydział „Artes Liberales” UW
 • Dr Maria Wiśniewska, Wydział „Artes Liberales” UW 
 • Dr Julia Wollner, italianistka, dziennikarka, redaktor naczelna „Lente” – magazynu poświęconego śródziemnomorskiej kulturze, sztuce i stylowi życia
 • Olga Strycharczyk, Wydział „Artes Liberales” UW – Sekretarz Jury

Prawa autorskie

Źródła wszystkich cytatów użytych w eseju należy podać w formie przypisów. Możecie również dołączyć bibliografię, która nie liczy się do limitu stron przeznaczonych na esej. 

Powodzenia! Bonam Fortunam Vobis exoptamus! 

Mitologia

Okładka pierwszego wydania, fot. Marta Pszczolińska